نویز

/
نویز، اختلال، پارازیت واژههایی هستند که ممکن است در طول روز بارها از…

فیلتر

/
هنگامیکه واژه فیلتر به کار برده میشود، اغلب ذهن ها به سمت حذف یک مورد …