سناریوی بازبودن درب ها وپنجره ها

خانه هوشمند به راحتی قادراست بازیا بسته بودن درب ها وپنجره ها رادرزمان حضوردرخانه وخصوصا زمانی که خارج ازخانه هستید به شما اطلاع داده وکارهای ازپیش تعیین شده ی شما را متناسب با شرایطانجام دهد.به طورمثال سناریوی ورودغیرمجازرافعال کند.

سناریوی ورود غیرمجاز

زمانی که سنسورهای درب وپنجره وتشخیص حرکت ورود ویا حضورغیرمجازی رادرخانه شما تشخیص دهند،خانه هوشمند به درخواست ازقبل شما می تواند دست به یک سری اقدامات ازجمله: هشداربه تلفن همراه شما یا هرشماره ای که شما خواسته اید- به صدادرآوردن آژیرمحیطی و به حالت فلشردرآمدن تمام چراغ های خانه برای ترساندن وفراری دادن فردمورد نظروهمچنین ثبت تصویریا صدای احتمالی ازفردموردنظربنماید.

سناریوی نشت گاز

خانه هوشمندزمانی که باسنسورهای خودازنشت گازمطلع شودابتدا به شما اطلاع داده وسپس یکسری اقدامات راهم زمان انجام می دهد بابستن شیراصلی گازازادامه ی نشت جلوگیری می کند و با بازکردن پنجره سعی درخروج گاز می نماید. تازمانی که هشدارنشت گازوجوددارد برای جلوگیری ازجرقه زنی چراغ ها را دروضعیت خودثابت نگه می دارد ویخچال وکولرگازی رابه حالت خاموش درمی آوردوازعمل کردن زنگ درب بازکن جلوگیری می کند(حتی اگرکسی بخواهد به صورت دستی هم اقدام به روشن یاخاموش کردن وسایل برقی نماید،تا زمان هشدارخانه به او این اجازه رانخواهدداد).

سناریوی آتش سوزی

خانه هوشمند زمان حریق ابتدا به شما اطلاع داده وسپس شیراصلی گازرابسته وبا صدای آژیرودرشب با فلشر چراغها دیگران رامطلع می کند وبا بازکردن درب به حاضرین درخانه درخروج سریعترکمک می کند.

سناریوی نشت آب

زمان تشخیص نشت آب این اتفاق رابه شمااطلاع داده وشیراصلی آب راقطع می کند