یکی ازعلل اصلی روشن بودن بی مورد چراغها درخانه سختی رفت وآمد مداوم برای خاموش کردن چراغ های بی دلیل روشن مانده است که شما درخانه ی هوشمند با تلفن همراه یا تلفن منزل یا ریموت کنترلروحتی زمانی که بیرون ازخانه هستید می توانید زهمان جایی که نشسته یادرازکشیده ایدهمه ی اموررا مدیریت کنید. شما با فعال سازی سیستم روشنایی به شرط حضور ازروشن بودن بی دلیل روشنایی جلوگیری می کنید وهم چنین درطول روزخانه هوشمند با بازکردن پرده ها وسنجش میزان روشنایی ازروشن بودن بی دلیل چراغ ها جلوگیری می کند.
خانه هوشمند دمای مطلوب شما راازشما می آموزدوخانه رادرزمان حضورتان دراین دمانگه می دارد ودرزمانی که کسی درمنزل حضورندارد باکم کردن ویا خاموش کردن وسایل سرمایشی ویا گرمایشی ازاتلاف انرژی جلوگیری می کند.