سناریوی استخر وسونا

شما می توانید درخانه ی خودیک استخروسونای هوشمندداشته باشید که بدون نیازبه زمان گذاشتن شما تمام فعالیتهای آب کردن و گرم کردن آب وکلرزنی و تصفیه ی آب استخر ویا جکوزی راانجام دهد وازگرم بودن بی دلیل آن جلوگیری کندوهرزمان که شما نیازبه استفاده ازآن داشتید ازقبل به آن اطلاع داده واستخرکاملابرای استفاده ی شما مهیا می شود.

سناریوی نگهداری ازگیاهان وحیوانات خانگی

گیاهان باغچه ی شما وهمچنین گیاهان داخل منزل هرکدام برحسب دستورالعمل رسیدگی خاص خوددرزمان موردنظر نیازبه آب ورطوبت به اندازه ی کافی دارند، که خانه هوشمند خود مدیریت رسیدگی به آنها رابرعهده گرفته ودرزمان حضورویاعدم حضورشمااین وظیفه رابه بهترین شکل انجام می دهد.
همچنین رسیدگی به حیوانات خانگی مثل ماهی ویا سگ وگربه و… رانیز متناسب بانیاز غذایی ورسیدگی های دیگردرزمان عدم حضورتان می توانید به خانه ی خودبسپارید.